Nejstarší katastr

První zjišťování počtu berních poplatníků a jejich majetku zajistila Berní rula z roku 1654. Je naším nejstarším katastrem.

Berní rula je první soupis daňových povinností na území Čech. Byla sepsána během tří let po ukončení třicetileté války. Obsahuje seznam osob povinných platit daně a údaje o každé jednotlivé usedlosti, ale je v ní řada chyb a nepřesností. Týkala se totiž pouze tzv. rustikálních (poddanských) pozemků a hospodářství. Najdete v ní údaje o majetku poddaných, o výměře jejich polí, době osevu (jaro/podzim), o vlastnictví potahu (koně/voli) nebo o tom, zda hospodář choval krávy, jalovice, ovce, kozy nebo prasata. Nechybějí ani informace o tom, zda a kdy hospodářství vyhořelo, do jaké berní skupiny hospodář patří (sedlák, chalupník, zahradník) či jaké řemeslo provozuje. Berní jednotkou byl tzv. osedlý, který se rovnal jednomu sedlákovi, čtyřem chalupníkům nebo osmi zahradníkům. Berní rula a její revize platily až do roku 1748, kdy vešel v platnost tereziánský katastr. Na rozdíl od Berní ruly je tereziánský katastr jen výtahem celkových čísel, bez uvedení jmen hospodářů.

Zdroj: Wikimedia Commons