Nejstarší matrika

Nejstarší dochovanou církevní matrikou na našem území je evangelická matrika narozených města Jáchymova z roku 1531.

V Evropě se první matriky objevují již ve 13. století. Zapisovaly se do nich svatby, křty a pohřby. Jazykem zápisu byla obvykle čeština nebo němčina, podle jazykové oblasti fary. V roce 1760 vyšlo nařízení o povinném užívání latiny. Až do roku 1784 byly matriční zápisy ve větách, jejichž forma byla předepsána, přesto nebyla jednotná a lišila se podle pisatele. Za první matriční normu je považován matriční patent z roku 1784, o vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých farními úřady, který zavedl povinnost vést odděleně knihy pro každý druh matriční události (narození, oddání, úmrtí). V roce 1781 se matriky staly veřejnými listinami, o tři roky později už museli duchovní předávat údaje z matrik státním úřadům. Od roku 1785 se zápisy unifikovaly – od větného zápisu se přešlo k vyplňování předtištěných formulářů. V roce 1950 byly matriky převedeny z farních úřadů na národní výbory. Dnes je spravují obecní nebo městské úřady.

Jáchymov – nejstarší vedená matrika na území dnešní ČR
zdroj: http://www.portafontium.eu