banan banan banan

Národní účty – vývoj HDP

Díky statistice národních účtů zjistíte, že naše ekonomika si nejlépe vedla v roce 2006, kdy vzrostla o 6,9 %, nebo že v roce 2017 dosáhl hrubý domácí produkt 4,3 %.

Národní účetnictví tvoří ucelená soustava vzájemně provázaných sektorových účtů, odvětvových účtů, účtů výroby a tvorby důchodů, odvětvově-komoditních tabulek dodávek a užití a sektorově-odvětvových bilancí jednotlivých typů nefinančních aktiv. Poskytuje informace o vývoji a stavu národního hospodářství jako celku i v jeho sektorové, odvětvové a věcné struktuře. Nabízí řadu bilančních ukazatelů, např. hrubý domácí produkt, národní důchod, disponibilní důchod, úspory, čisté finanční jmění a mnohé další.

Nejsouhrnnějším ukazatelem výkonnosti ekonomiky je HDP (hrubý domácí produkt). Představuje nově vytvořenou hodnotu veškerých statků a služeb v národní ekonomice zpravidla během čtvrtletí nebo roku