banan banan banan

Zahraniční obchod

Vývoz České republiky do zemí EU v roce 2017 dosáhl 3,5 bilionu korun, což je 84 % souhrnného objemu českého exportu. Největším odběratelem je dlouhodobě Německo, které zaujímá 39 % našeho exportu. Hlavní vývozní položkou na unijní trh jsou stroje a dopravní prostředky (56 % celkového exportu). Vyšší podíly na dovozu z EU vykazují také polotovary a materiály, chemické výrobky a průmyslové spotřební zboží. Hodnota dovozu zboží ze zemí EU dosahovala 66 % celkového importu. Podíl okolních zemí je na celkovém vývozu 51 % a na dovozu 41 %.

Pro statistiku zahraničního obchodu znamenal vstup ČR do EU v roce 2004 zásadní změnu, neboť byly odstraněny celní hranice s členskými státy. Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel zavedl ČSÚ do praxe statistiku vnitrounijního obchodu, tzv. Instrastat, která shromažďuje data o obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU. Výkazy Intrastatu sbírají pracovníci celní správy přímo od obchodujících firem. V roce 2011 začal ČSÚ publikovat informace o zahraničním obchodu nejen v rámci tradičního přeshraničního pojetí, ale i v tzv. národním pojetí, které lépe zachycuje výkonnost české ekonomiky. Každé pojetí je důležité pro jiné uživatele. Ekonomické subjekty potřebují informace o skutečném (fyzickém) přechodu zboží přes hranice dané země, a to bez ohledu na změnu vlastnictví zboží. Toto pojetí nebere ohled na to, zda došlo k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty, statistika zahrnuje i transakce nerezidentů (tj. zahraničních subjektů, které nesídlí na území ČR). Statistiky na základě národního pojetí sledují změny ve vlastnictví zboží. Zboží je do vývozu nebo dovozu zaznamenáno až v momentě změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty, samotný přechod hranice není směrodatný. Jsou proto vhodným východiskem pro sestavování platební bilance země. Evidence zahraničního obchodu se zeměmi, které nejsou členskými státy EU, se nazývá Extrastat. Je založen na získávání údajů z celních prohlášení obchodujících firem.