Vzniká Státní úřad statistický

Dne 28. ledna 1919, tři měsíce po vzniku samostatného Československa, byl založen Státní úřad statistický (SÚS) jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními.

Stalo se tak na základě zákona č. 49, o organizaci statistické služby, přijatého Revolučním národním shromážděním, na jehož principech je organizována i současná státní statistická služba. Prvním předsedou SÚS se stal dosavadní přednosta Zemského statistického úřadu Dobroslav Krejčí. Přestože SÚS navazoval na činnost rakousko-uherského Zemského statistického úřadu, neměl v prvních letech existence vhodné prostory, odpovídající technické vybavení, dostatek odborných pracovníků ani pevnou organizační strukturu. Přesto už v roce svého vzniku SÚS zpracoval statistický materiál o válečných škodách pro československou mírovou delegaci a zahájil statistiku zahraničního obchodu.