Zřízen Zemský statistický úřad Království českého

Dne 6. března 1897 došlo k transformaci Statistické kanceláře Zemědělské rady v samostatnou instituci. Vznikl Zemský statistický úřad Království českého.

Působnost Zemského statistického úřadu Království českého byla omezena na Čechy, jelikož tehdejší Markrabství moravské mělo vlastní statistickou kancelář v Brně. Zaměstnanci úřadu tehdy shromažďovali a publikovali především informace o zemědělství, veřejných stavbách, volbách do zemského sněmu, zemských daních a financích. Dále vytvářeli policejní a vojenské statistiky a přehledy o institucích zřízených a placených ze zemských peněz, jako byly nemocnice, vyučovací ústavy, muzea a knihovny. Statistická zjišťování byla omezena tím, že neexistoval zákon, který by ukládal povinnost poskytovat úřadu data. Samostatné zákony byly v habsburské monarchii přijaty pouze pro sčítání lidu, statistiku zahraničního obchodu, sčítání zemědělských a živnostenských závodů a statistiky vzájemného obchodu s Uhrami. Ostatní statistická šetření vycházela z dobrovolného zpravodajství nebo úředních zápisů a výkazů určených pro nestatistické účely. Navíc okresy a obce v Sudetech odmítaly poskytovat data, dokud nebude přednostou jmenován Němec.